Splošni pogoji
Splošni pogoji

Splošni pogoji GOR TURIZEM, turistično podjetje, d.o.o.

 

Preizkus pogoji

  • splošne določbe
  • prijave in vplačila
  • odpoved rezervacije

 

Splošne določbe
• Ti splošni pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma voucherja/napotnice, ki jo skleneta GOR TURIZEM d.o.o. (v nadaljevanju agencija) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki odda naročilo za določen turistični produkt.
• Agencija prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.
• Organizator potovanj je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.
• Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oz. programov.
• V primeru da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba, oz. določilo, navedeno v programu.
• V primeru telefonske prodaje oz. prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma.
• Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani agencije oz. na katerikoli drugi strani, kjer agencija kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
• Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oziroma katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja.
• Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve, ki jih ponuja agencija in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji.

Prijave in vplačila
• Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga nudi agencija v svoji ponudbi, v poslovalnici agencije, po telefonu ali elektronski pošti ter pri katerikoli pooblaščeni agenciji. Ob prijavi agencija in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.
• Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja.
• V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki nastanejo zaradi napačnih podatkov.
• Ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino oz. administrativne stroške po veljavni tarifi na dan rezervacije. Trenutno znaša 10 EUR za rezervacijo turističnih aranžmajev. Pri enodnevnih izletih in organiziranih izletih in potovanjih po posebej dogovorjenih ponudbah,      se ta strošek ne zaračunava.
• Ob prijavi plača potnik 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 15 dni pred odhodom.
• Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) plača potnik varščino v višini, ki je odvisna od lestvice
• stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda.
• Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane zavezujoče vse, kar je navedeno v teh pogojih oz. pogojih odgovornega organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
• Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.
• Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta,    plačilo stroškov prijave oz. rezervacije ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijavo, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov.
• Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (TRR,…) turističnega aranžmaja ali druge storitve agencije, v primeru vračila plačila, agencija v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.
• V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje.
• Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve (v kolikor so sploh še možne) zaračunamo po ceniku organizatorja oz. minimalno 10 EUR po osebi.
• Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.
• Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.
• V primeru ko se potnik zaradi bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali pa zaradi vpoklica na vojaške vaje potovanja ne more udeležiti, nastopijo stroški odpovedi potovanja. Potnik se lahko stroškom odpovedi izogne z vplačilom zavarovanja rizika odpovedi potovanja – v tem primeru se potnika bremeni zgolj za manipulativne stroške.

Prodaja turističnih aranžmajev oz. potovanj po telefonu ali spletu
• Pogoji veljajo za aranžmaje, ki so naročeni po telefonu, na spletni strani ali po elektronski pošti na kontaktih agencije.
• Rok plačila znaša 3 dni od izvršene prijave potnika, razen če ni določen oz. z agencijo dogovorjen daljši oz. krajši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
• V kolikor potnik v prijavi agenciji posreduje številko svoje kreditne kartice, s katero plačuje potovanje, z namenom plačila po pogodbi o potovanju, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu, če plačilo ni odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.
• Upoštevaje dejstvo, da so ti splošni pogoji, navodila za potovanje in določila posebnih pogojev oz. ponudbe, objavljene na spletni strani agencije, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, posebnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je po telefonu ali spletu naročil turistični aranžma oz. potovanje.
• Telefonska in spletna prijava potnika je mogoča najkasneje 18 dni pred pričetkom potovanja, razen v kolikor z agencijo ni dogovorjeno drugače.

Cene
• Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa.
• Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.
• Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10% osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.
• O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti pred odhodom.
• Agencija lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru agencija ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oz. ponudniku storitve na kraju samem.
• Agencija lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.
• Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in /ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.
• Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske
• storitve, navedene v programu ter organizaciji potovanja.
• Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.
• Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.).
• V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja.
• Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
• Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku agencije oz. predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

Organizatorjeva pravica do odpovedi potovanja
• Agencija si v skladu z veljavno zakonodajo pridružuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. Agencija si pridružuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju navedeno število potnikov.
• Agencija si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za agencijo pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oz. ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oz. neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.
• Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja, ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja. V kolikor na programu ni posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja, veljajo naslednja merila:
· za aranžmaje s posebej najetimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami (čarter) 80% zasedenosti letala;
· za avtobusne aranžmaje 40 potnikov;
· za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 25 potnikov.
• V primerih, ko agencija izrecno pisno jamči odhod oz. ˝zagotovljen odhod˝, ne more odpovedati potovanja.
• Agencija lahko odpove pogodbo oz. odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z agencijo, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oz. je med potovanjem
• prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil agencije.
• Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva ali časa odhoda oz. do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
• Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
• V primeru, da agencija odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. Nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili z programom zahtevani.
• O kakršnikoli naknadni spremembi programa agencija potnika nemudoma obvesti. Če agencija oz. drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve.
• Agencija ne odgovarja za zamude letal, vlakov ali ladij, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
• V primeru, da stanje na kraju samem agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko agencija namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

Potnikova odpoved ali sprememba potovanja
• Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Agencija pa ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Potnik je dolžan agenciji povrniti prijavnino oz. administrativne stroške v višini 10 EUR na prijavnico in ostale stroške, ki pa se obračunajo glede na čas pred dnevom pričetka opravljanja storitev. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov. V primeru odpovedi se obračunajo naslednji stroški odpovedi:
· 10% vrednosti aranžmaja za odpoved do 30 dni pred odhodom;
· 20% vrednosti aranžmaja za odpoved 29 do 22 dni pred odhodom;
· 30% vrednosti aranžmaja za odpoved 21 do 16 dni pred odhodom;
· 50% vrednosti aranžmaja za odpoved 15 do 8 dni pred odhodom;
· 80% vrednosti aranžmaja za odpoved 7 do 3 dni pred odhodom;
· 100% vrednosti aranžmaja za odpoved manj kot 3 dni pred odhodom, oz. če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma že po njegovem začetku, pri čemer se v vrednost aranžmaja ne vštevajo stroški zavarovanja odpovedi potovanja.
• Ti kriteriji stroškov odpovedi veljajo tudi v primeru odpovedi rezervacije na poizvedbo (RQ-request).
• V primerih, ko agencija ni organizator turističnega aranžmaja,veljajo pri ugotavljanju višine stroškov
• zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:
· 10% vrednosti aranžmaja za odpoved do 45 dni pred odhodom;
· 50% vrednosti aranžmaja za odpoved 44 do 35 dni pred odhodom;
· 80% vrednosti aranžmaja za odpoved 34 do 9 dni pred odhodom;
· 100% vrednosti aranžmaja za odpoved 8 dni pred odhodom.
• V primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima agencija poleg stroškov odpovedi in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).
• Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti.
• V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z agencijo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.
• V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
• Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V teh primerih spremembe agencija zaračuna potniku le administrativne stroške v višini najmanj 10 EUR. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem z letalom ali prevoz z redno letalsko linijo in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa agencija zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.
• V primeru vplačila zavarovanja rizika odpovedi potovanja je potnik upravičen do bistveno nižjih stroškov odpovedi potovanja za odpoved v skladu s pogoji zavarovalne družbe.
• Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.
• Sporazum o odstopnini se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.
• Odstopnina znaša 4,5% cene aranžmaja oz. minimalno 8 EUR po pogojih izvajalca zavarovanja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oz., da odstopnina ni mogoča.
• Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačane odstopnine, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusom, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14.00).
• Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odstopnine, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.
• Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni, ipd.) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odstopnine v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.
• Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.
• V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima agencija pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.
• V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje.

Obveznosti organizatorja
• Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi poslovnimi običaji v turizmu.
• Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne-izvedbe storitev nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

Potovalni dokumenti in ostale potnikove obveznosti
• Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.
• Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujini, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
• V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in agencija za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
• Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna agencija po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.
• Potnik lahko za pomoč pri pridobitvi vizumov za vstop v tujo državo zaprosi tudi agencijo. V primeru sprejema takega naročila agencija zaračunava posredovanje pri izdelavi vizumov. Strošek posredovanja znaša 20 € po vizumu in ne vključuje stroškov izdelave vizuma. Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, ki služijo za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, agencija ne odgovarja. Stroškov pridobitve vizumov iz te alineje agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi v prejšnjem stavku navedenih zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom. Pred potovanjem v ZDA je potrebno pridobiti dovoljenje za vstop v ZDA. Obrazec za to dovoljenje je objavljen na internetni strani https://esta.cbp.dhs.gov/ in je tudi v slovenskem jeziku.
• Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar agenciji ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu, ponudbi ali v roku, ki ga za vsako potovanje opredeli agencija.
• Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni ipd.) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
• Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža lastnega življenja ali zdravja ter življenja in zdavja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnih koli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

Obvestila pred odhodom/potovanjem
• Agencija potnikom, ki so prijavljeni na vse enodnevne izlete, ne glede na destinacijo, ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom, obvestil pred odhodom ne pošilja. Za potovanja ter za poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme, ga naprošamo, da se zglasi na svojem prijavnem mestu. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje dva dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svoje prodajno mesto.
• Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Zdravstveni predpisi in zaščita
• Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan pravočasno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o letovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.
• Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in inozemstvu v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

Prtljaga
• Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage na letalskih prevozih do določene teže, ki jo določa prevoznik (običajno 15-20 kg). Vsak preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je potrebno doplačati po ceniku prevoznika. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
• Prevoz prtljage poteka na potnikov riziko. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti iz nastanitvenih objektov (sobe, apartmaji) in prevoznih sredstvih (letal, avtobusov, ladij ipd.). V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika in se ravnati po ustaljenih odredbah.
• Organizator lahko posreduje med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.
• Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
• V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Točnost prevoznikov
• Agencija ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Agencija ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.
• Agencija si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk ali slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
• Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.
• Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka.

Izguba dokumentov
• Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.
• Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma.
• V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje ali ga do pridobitve novih dokumentov podaljšati, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Informacije
• Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo agencije bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
• Fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato agencija ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

Kategorizacije namestitvenih objektov in splošno o hišnih redih
• Namestitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oz. v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija namestitve višje kategorije.
• Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.
• Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
• Pri aranžmajih, označenih z »all inclusive«, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.
• Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta večinoma ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je običajno manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Običajno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

Reklamacije oz. pritožbe
• Potnik mora nepravilnosti oz. pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oz. pooblaščeni lokalni agenciji.
• V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oz. plačilu škode.
• Agencija ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oz. ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
• Pritožbeni postopek: takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, agencija ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo na naslov: GOR turizem d.o.o., Rogašovci 12, 9262 Rogašovci, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.).
• Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oz., v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem ali drugim javnostim.
• Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem agencija ni organizator potovanja, bo agencija pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. V primeru, da agencija nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije agencija ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
• Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer agencija take reklamacije
• ne bo obravnavala.
• Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
• Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi GOR-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima GOR pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Uporaba podatkov
• Agencija vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe.

Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje agenciji za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe agencije je že vključen davek na dodano vrednost.
V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v stalnem prebivališču kupca.
Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

 

GOR TURIZEM, turistično podjetje, d.o.o. Rogašovci 12, 9262 Rogašovci
D.Š.: SI26592657, IBAN: SI56 6100 0000 7347 903, Delavska hranilnica d.d., BIC: HDELSI22
Št.licence: 1200 / 1201, matična št: 3883230, vpis pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti
Veljavnost SPP: 1/2018